1 » منوی اصلی


عدم تشکیل کلاسچهارشنبه (ق.ظ 00:00) 22\07\1394

کلاس الکترونیک صنعتی و کنترل خطی استاد عباسی روز پنجشنبه مورخه 94/7/23 ساعت10:30.13:15 تشکیل نخواهد شد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©