1 » منوی اصلی


زمان تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال 941یکشنبه (ق.ظ 00:00) 18\11\1394

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی جهت دانشجویانی که این واحد را در نیمسال تحصیلی 941 اخذ نموده اند  مورخه 94/12/10 بوده و این تاریخ غیر قابل تمدید می باشد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©