1 » منوی اصلی


عدم تشکیل کلاسشنبه (ق.ظ 00:00) 25\02\1395

کلاس سیستمهای تبرید استاد امیر حسین حریری روز شنبه مورخه95/2/25 برگزار نخواهد شد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©