1 » منوی اصلی


تغییر ساعت کلاسچهارشنبه (ق.ظ 00:00) 14\07\1395

کلاس طراحی غیر ارتجاعی سازه ها دکتر بابایی روز پنجشنبه مورخه95/7/15 با یک ساعت تاخیر ساعت 14 برگزار میگردد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©