1 » منوی اصلی


امتحان عملی استاد ملکی و استاد اسداله نیا



سه شنبه (ق.ظ 00:00) 29\10\1394

امتحان عملی نصب و راه اندازی شبکه استاد اسداله نیا و استاد ملکی روز پنجشنبه مورخه94/11/1 ساعت 12 برگزار خواهد شد.



تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©