1 » منوی اصلی


عدم تشکیل کلاسچهارشنبه (ق.ظ 00:00) 15\07\1394

کلاسهای دکتر جلیل زاده روز چهارشنبه مورخه 94/7/15 تشکیل نخواهد شد کلاسهای جبرانی درس ماشین روز پنجشنبه مورخه 94/7/16 ساعت 11 در س بهره برداری روز پنجشنبه مورخه 94/7/16 ساعت 14:30تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©