1 » منوی اصلی


زمـان بـنــدی انتخـاب واحـد نیمسـال اول 95-94یکشنبه (ق.ظ 00:00) 25\05\1394

        تذکر بسیار مهم :چنانچه دانشجویی به هر دلیل در تاریخ های مشخص شده موفق به انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه نگردد و پس از تاریخ 11/7/94مراجعه نماید وضعیت تحصیلی ایشان در این نیمسال  مرخصی اجباری خواهد شد.

entekhab vahed.pdf90.3291 kbتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©