1 » منوی اصلی


اتمام سنوات دانشجویان ورودی 91 و تمدید رسالهیکشنبه (ق.ظ 00:00) 10\03\1394

با توجه به اتمام سقف سنوات رشته معماری مقطع کارشناسی ارشد ورودی 91 ضروریست دانشجویان محترم جهت تمدید سنوات تا پایان مرداد 94 به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایند. همچنین داشنجویانی که رساله و طرح نهایی را در نیمسال 922 یا 931 اخذ نموده اند، می بایست جهت تمدید رساله به مدیر تحصیلات تکمیلی مراجعه فرمایند.
مدیر تحصیلات تکمیلی موسسهتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©