1 » منوی اصلی


کارت ورود به جلسه امتحانشنبه (ق.ظ 00:00) 02\10\1396

اطلاعیه

کارت ورود به جلسه امتحان از مورخ 96/10/04 از طریق وب سایت موسسه قابل دریافت می باشد.

اکیدا یادآوری می گردد دانشجویان فقط تا مورخ 96/10/11 فرصت دارند،جهت رفع نواقص آموزشی و مالی به واحدهای مربوطه مراجعه نمایند.

ارائه کارت ورود به جلسه امتحان در کلیه امتحانات اکیدا ضروری بوده و عواقب ناشی از عدم همراه داشتن کارت به عهده دانشجو می باشد.

                                                                                          اداره آموزشتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©