1 » منوی اصلی


زمان حذف و اضافه دانشجویان رشته معماری روز های شنبه و یکشنبه مورخ 1/12/94 الی2/12/94 می باشد.سه شنبه (ق.ظ 00:00) 20\11\1394

زمان حذف و اضافه دانشجویان  رشته معماری  روز های شنبه و یکشنبه

مورخ1/12/94 الی2/12/94 می باشد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©