1 » منوی اصلی


زمان حذف و اضافه گروه عمران تمدید شددوشنبه (ق.ظ 00:00) 06\07\1394

زمان حذف و اضافه گروه عمران تمدید شد.

دانشجویانی که موفق به انجام حذف و اضافه نشده اند می توانند روز سه شنبه مورخ 94/07/07نسبت به انجام حذف و اضافه اقدام نمایند.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©