1 » منوی اصلی


انتخاب واحد دانشجویان رشته تربیت بدنی روز شنبه و یکشنبه مورخ 94/11/10 الی 94/11/11 می باشد.دوشنبه (ق.ظ 00:00) 05\11\1394

انتخاب واحد دانشجویان رشته تربیت بدنی روز شنبه و یکشنبه

مورخ 94/11/10 الی94/11/11 می باشد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©