1 » منوی اصلی


درخواست موسسه آموزش عالی روزبه از مدیر کل محترم دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مبنی بر ارتقا موسسه به دانشگاه غیر انتفاعییکشنبه (ق.ظ 00:00) 05\11\1393

درخواست موسسه آموزش عالی روزبه از مدیر کل محترم دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مبنی بر ارتقا موسسه به دانشگاه غیر انتفاعی

ریاست موسسه طی نامه ای شش ماده ای به جناب آقای دکتر ابری نیا مدیرکل محترم دفتر آموزش عالی غیردولتی با  استناد به آیین نامه شماره 22696160 مورخ 92/5/15 در خصوص ارتقا موسسات آموزش عالی غیر دولتی به دانشگاه غیر دولتی و نیز احراز اکثر شرایط مورد نظر که توسط موسسه در نامه ذکر شده و البته مصوبه هیات امنا در این زمینه آمادگی کامل موسسه آموزش عالی روزبه را برای این اتفاق خجسته اعلام کردند .تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©