1 » منوی اصلی


دومين دوره مسابقه اسكيس توسط گروه معماري موسسه آموزش عالي روزبه زنجان و با حضور 55 شركت كننده برگزار گردید



پنج شنبه (ق.ظ 00:00) 09\02\1395

دومين دوره مسابقه اسكيس توسط گروه معماري موسسه آموزش عالي روزبه زنجان و

با حضور 55 شركت كننده برگزار گردید

برگزیدگان این دوره از مسابقات

ü      برگزیده اول  نیما رزاقی دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی روزبه

ü      برگزیده  دوم رضا خانمحمدی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

 

ü      برگزیده  سوم شاهین جعفری دانشجوی کارشناسی موسسه آموزش عالی روزبه 

دومين دوره مسابقه اسكيس معماري در زنجان برگزار شد.docx22.94922 kb



تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©