1 » منوی اصلی


زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم 93-92دوشنبه (ق.ظ 00:00) 30\10\1392

معماری - گرافیک - طراحی دوخت

*   92/11/9  *   92/11/10   *

از 9 صبح تا 12 شب

 

 

حسایداری - عمران- ساختمان - مکانیک-نقشه کشی

*   92/11/12  *   92/11/11   *

از 9 صبح تا 12 شب

 

 

الکترونیک - برق- قدرت - برق کنترل- برق صنعتی

*   92/11/14  *   92/11/13   *

از 9 صبح تا 12 شب

 

 

کامپیوتر - ICT

*   92/11/16  *   92/11/15   *

از 9 صبح تا 12 شبتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©