1 » منوی اصلی


♠️ نکات مشاوره ای ♠️ 6پنج شنبه (ق.ظ 00:00) 28\05\1395

 ♠نکاتمشاورهای     6

🌀مطابقمعمولمهلتثبتنامتا:

✅✅  یکشنبه 31 مرداد 95  ساعت 24 تمدیدشد.

🔴🔴  اینفرصتطلاییبادقت  ومشاورههایمطمئنمسیردرستزندگیشمارابراییکعمرتعیینمیکند.

🔵🔵  سعیکنیدازدستنرود

پیشنهادمیگردد :

از 5 مشاورهقبلیواحدمشاورهتحصیلی "موسسهآموزشعالیروزبه" زنجاندارایرتبهیککشوریدررتبهبندیموسساتدرسطحکشورتوسطوزارتمحترمعلوم

که،داراینکاتکلیدیوسرنوشتسازاست،باکلیکبرلینکزیروعضویتدرکانالموسسه،باتوجهبهشرایطخودنهایتاستفادهرابردهو :

درانتظارچندیننکتهراهگشایدیگرکهباعنوان"نکاتمشاورهای" در 4روزباقیماندهتقدیمتانخواهدشدنیزبهرهبردارینمایید.

@Roozbeh_Zanjan

 

                                                                                                                                         واحدمشاورهتحصیلیتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©