1 » منوی اصلی


اطلاعیه توزیع کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان 3-92چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 29\05\1393

کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان از مورخ93/5/30 لغایت 93/6/3 از طریق وب سایت موسسه قابل دریافت می باشد. 

 

تذکر:

جهت شرکت در جلسه امتحان همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان و کارت دانشجویی الزامی است.

آیین نامه امتحانات

 

v   با توجه به برگزاری به موقع هر امتحان درراس ساعت تعیین شده ضروریست دانشجویان محترم نیم ساعت قبل در محل آزمون حضور داشته باشند.

v   همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان و کارت دانشجویی برای شرکت در جلسه امتحان ضروریست.

v   دانشجویان موظفند در صندلی که شماره آن در کارت ورود به جلسه امتحان درج شده قرار گیرند.در صورت عدم رعایت متخلف محسوب می شوند.

v   همراه داشتن موبایل - کیف – جزوه و کتاب در جلسه امتحان تخلف محسوب گردیده و با متخلف طبق آیین نامه انضباطی برخورد خواهد شد.

v   استفاده از ماشین حساب و جزوه در جلسه امتحان صرفا" منوط به مجوز استاد مربوطه در برگه امتحانی می باشد. در این صورت دانشجویان مجاز به استفاده از ماشین حساب و جزوات شخصی خود می باشند.درصورت تخلف طبق آیین نامه انضباطی برخورد خواهد شد.

v   کلیه دانشجویان موظفند صورتجلسه آزمون را قبل از ترک جلسه امتحان امضا نمایند در غیر این صورت نمره درس صفر منظور می شود.

v   برهم زدن آرامش جلسه امتحان به هرنحو تخلف محسوب شده و با متخلف طبق آیین نامه انضباطی برخورد خواهد شد.

v   استفاده از تقلب به هر شکل ممکن تخلف محسوب شده وبا متخلف طبق آیین نامه انضباطی برخورد خواهد شد.

v   پاسخ دادن به سوالات فقط با خودکار آبی یا مشکی انجام شده و تحت هیچ شرایطی از مداد استفاده نگردد.

v   پس از ثبت نمرات در سایت دانشگاه مهلت اعتراض فقط یک هفته پس از تاریخ درج نمرات می باشد.بنابراین تحت هیچ شرایطی پس از تاریخ تعیین شده امکان اعتراض به نمره وجود ندارد.

v   در دروس عملی پس از اعلام نمرات هیچگونه اعتراض و تغییر نمره پذیرفته نیست.

 

 

 تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©