1 » منوی اصلی


اطلاعیه مهم آموزش در خصوص اخذ سنوات و دانشجویان مشروطییکشنبه (ق.ظ 00:00) 17\01\1393

1- دانشجویان ورودی 892 و 891 و 882 جهت اخذ سنوات تحصیلی ضروری است تا مورخ 93/1/21 به مدیر آموزش مراجعه نمایند در غیر اینصورت حذف ترم و در نهایت اخراج خواهند شد.

2-دانشجویان پسر کاردانی ورودی 901 موظفند جهت اخذ سنوات تحصیلی تا مورخ 93/1/21 به مدیر آموزش مراجعه نمایند در غیر اینصورت حذف ترم و در نهایت اخراج خواهند شد.

3- دانشجویانی که دو ترم یا بیش از دو ترم متوالی یا متناوب مشروط شده اند مجاز به ادامه ی تحصیل نمی باشند لذا تا مورخ 93/1/21 مهلت دارند به مدیر آموزش مراجعه نمایند در غیر اینصورت حذف ترم و در نهایت اخراج خواهند شدتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©