1 » منوی اصلی


مراحل درخواست تجدید نظر در نمره



شنبه (ق.ظ 00:00) 25\03\1392

آندسته از دانشجویانی که در خواست تجدید نظر در نمره را دارند می بایست مراحل ذیل را طی کنند

1- مراجعه به انتشارات و دریافت فرم مربوطه و تکمیل آن

2- ارائه فرم به کارشناس آموزشی

3- پیگیری نمره از طریق وبسایت موسسه



تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©