1 » منوی اصلی


اخبار و اطلاعیه های واحد نظام وظیفهچهارشنبه (ق.ظ 00:00) 27\05\1395

1.       سن مشمولیت از ماه تولد دانشجو محاسبه می گردد.بعنوان مثال دانشجوی متولد 77/05/24 سن مشمولیتش از مورخ 95/05/24 شروع می شود.

2.      سنوات تحصیلی مجاز تعریف شده از طرف سازمان وظیفه عمومی جهت دانشجویان:

           کاردانی 2/5  سال

          کارشناسی ناپیوسته 3 سال

          کارشناسی پیوسته 5 سال

         کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال

         کارشناسی ارشد پیوسته 6 سال

3.     در صورتی که دانشجویان نتوانند در سنوات مجاز تعیین شده از سوی نظام وظیفه واحدهای درسی خود را به اتمام برسانند مشمول سنوات ارفاقی میگردند که پس از طی مراحل آموزشی مجوز مربوطه از نظام وظیفه اخذ می گردد.

4.     دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف ،به شرطی میتوانند از سنوات ارفاقی بهره مند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات ارفاقی را داشته باشند لذا در صورت دارا بودن شرایط زیر بصورت مرحله ای میتوانند از ترم اول سنوات ارفاقی بهره مند شوند:

           کاردانی و کارشناسی نا پیوسته: با گذراندن حداقل 50 واحد درسی و معدل کل حداقل 12

          کارشناسی پیوسته : با گذراندن حداقل 100 واحد درسی و معدل کل حداقل 12

       کارشناسی ارشد ناپیوسته : با گذراندن حداقل 18 واحد درسی و معدل کل حداقل 14                      تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©