1 » منوی اصلی


بحران آب، چهارشنبه 27 خرداد ماه، روز جهانی رویارویی با بیابان‌زایی، از ساعت 9 الی 13 مرکزهمایش‌های بین المللی الغدیر دانشگاه زنجانچهارشنبه (ق.ظ 00:00) 20\03\1394

Poster.pdf533.8047 kbتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©