1 » منوی اصلی


قابل توجه دانشجویان دو ترم مشروط و بیشتر از دو ترمپنج شنبه (ق.ظ 00:00) 13\04\1392

قابل توجه دانشجویان دو ترم مشروط و بیشتر از دو ترم

لطفا هر چه سریعتر تا پایان تیر ماه به آموزش مراجعه نمایید در غیر اینصورت وضعیت نامبردگان اخراج خواهد بودتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©