اطلاعیه تغییر برنامه و نام استاد قابل توجه دانشجویان گرامی استاد درس تحقیق در عملیات 2 تغییر یافته و این درس با حضوراستاد قرجه لو روزهای سه شنبه از ساعت 16 :15الی 18:30برگزار خواهد شد:

اطلاعیه تغییر برنامه و نام استاد

قابل توجه دانشجویان گرامی

استاد درس انتقال حرارت 1 تغییر یافته و این درس با حضوردکتر آذری روزهای چهارشنبه از ساعت 18:15الی 20:30برگزار خواهد شد.

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد