آدرس سالن پیام : سرجنگلداری -خیابان عدالت-باشگاه پیام

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد