معاونت آموزشی و پژهشی

اهداف و وظایف معاونت آموزشی به شرح ذیل می باشد:

اداره کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه.
مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی و پژوهشی با کمک مسئولان ذیربط.
نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی با همکاری گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه.
تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش و پژوهش.
نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.
تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی و شورای پژوهشی دانشگاه.
برنامه ریزی امور آموزشی، تحصیلات تکمیلی و شورای پژوهشی دانشگاه.
نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی و دوره های تخصصی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ریاست دانشگاه.
ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی.
اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی.
برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.
اداره و نظارت بر کلیه امور آموزشی و مقررات دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه.
انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی دانشگاه.
انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه.
تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی و پژوهشی.
اداره امور واحدهای پژوهشی تابعه و وابسته دانشگاه.
همکاری با دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه ها و سایر موسسات.
همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی.
برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.
تهیه برنامه های پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه­های کوتاه مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه.
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد