آشنایی با هنرهای معاصر

آشنایی با هنرهای معاصر

1399/2/15 ساعت 07:49:31

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جلسه اول

1399/3/21 ساعت 17:53:42

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه دوم

1399/3/21 ساعت 18:17:04

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه سوم

1399/3/21 ساعت 18:39:35

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه پنجم

1399/3/21 ساعت 19:22:03

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه پنجم

1399/3/21 ساعت 19:32:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه ششم

1399/3/21 ساعت 20:03:33

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه ششم

1399/3/21 ساعت 20:08:26

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد