روش تحقیق در ارتباط تصویری

روش تحقیق

1399/2/16 ساعت 07:16:03

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جلسه اول

1399/3/20 ساعت 12:57:46

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه دوم

1399/3/20 ساعت 13:25:31

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه سوم

1399/3/20 ساعت 13:57:16

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه چهارم

1399/3/20 ساعت 14:12:16

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه چهارم

1399/3/20 ساعت 14:18:20

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه پنجم

1399/3/20 ساعت 14:43:37

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه ششم

1399/3/20 ساعت 17:41:59

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه هفتم

1399/3/20 ساعت 19:07:35

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه چهارم

1399/3/21 ساعت 19:02:09

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد