محمدی -محمد

فصل اول انتگرال جلسه اول

1399/2/1 ساعت 19:35:35

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

1399/2/1 ساعت 19:45:03

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل اول مشتق

1399/2/1 ساعت 19:54:49

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل اول مشتق

1399/2/1 ساعت 20:02:59

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل اول مشتق

1399/2/1 ساعت 20:06:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

مشتق جلسه دوم

1399/2/8 ساعت 16:47:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

اعداد جلسه دوم

1399/2/8 ساعت 16:51:07

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل اول انتگرال جلسه دوم

1399/2/20 ساعت 09:24:14

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل دوم جلسه مجموعه ها

1399/2/26 ساعت 15:35:49

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه 3 فصل اول ادمه مشتق

1399/2/26 ساعت 15:38:03

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه روزبه می باشد