محمدی -محمد

جلسه اول اعداد (برای کلیه رشته ها )

1399/8/26 ساعت 09:01:32

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

[جلسه اول مجموعه ها(رشته های معماری و حسابداری)

1399/8/28 ساعت 09:44:28

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

[جلسه اول مشتق (رشته های عمران وهمه رشته ها)

1399/8/30 ساعت 10:45:07

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه 2 ادامه بحث اعداد (رشته معماری و حسابداری و همه رشته هایی که ریاضی پیش را انتخاب کرده اند)

1399/8/30 ساعت 10:54:37

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه 1 سیستم های تهویه مطبوع(کنترل تاسیسات،کارگاه تهویه مطبوع،طراحی سیستم های تهویه مطبوع،آز سیستم های تهویه مطبوع)

1399/9/4 ساعت 07:57:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه 3 فصل دوم مجموعه ها (برای همه رشته ها که ریاضی پیش را انتخاب کرده اند)

1399/9/4 ساعت 08:06:56

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه 2 ادامه مشتق (برای رشته های عمران و برق و همه رشته هایی که این درس را انتخاب کرده اند.)

1399/9/4 ساعت 08:18:42

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه1 کارگاه سیستم های تبرید و سردخانه

1399/9/4 ساعت 08:38:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه دوم (فصل دوم آمار توصیفی برای رشته های معماری و حسابداری و همه کسانی که این درس را انتخاب کرده اند)

1399/9/5 ساعت 09:04:32

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه 3 ادامه بحث مشتق برای کلیه رشته ها که این درس را انتخاب کردند

1399/9/9 ساعت 10:23:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد