مهدیلوزاد-احمد

فصل اول : کلیات پژوهش عملیاتی

1399/2/3 ساعت 18:43:54

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

فصل دوم : مدلسازی

1399/2/12 ساعت 23:26:23

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

فصل سوم : روش ترسیمی

1399/2/20 ساعت 16:31:55

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

فصل چهارم : روش سیمپلکس

1399/3/17 ساعت 00:00:15

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

فیلم آموزش سیمپلکس

1399/3/28 ساعت 10:52:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فصل5-1

1399/3/28 ساعت 11:42:44

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فصل5-2

1399/3/28 ساعت 12:23:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فصل5-3

1399/3/28 ساعت 12:33:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فصل5-4

1399/3/28 ساعت 12:43:27

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فصل5-5

1399/3/28 ساعت 12:55:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد