نوری-علی

کاربرد آمار توصيفي در مديريت، آمار و رياضي در علوم ورزشي، آمار و احتمالات، روشهاي آماري

1399/2/5 ساعت 21:02:25

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

طبقه بندی داده ها و شاخص های آماری

1399/3/13 ساعت 09:12:21

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

احتمال1

1399/3/13 ساعت 09:31:44

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جایگشت ها

1399/3/13 ساعت 09:27:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

احتمال رشته های (کامپیوتر-تربیت بدنی-حسابداري و مديريت)

1399/3/20 ساعت 19:40:44

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

احتمال شرطی رشته های (کامپیوتر-تربیت بدنی-حسابداري و مديريت)

1399/3/20 ساعت 19:45:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

قانون احتمال کل و قضیه بیز رشته های (کامپیوتر-تربیت بدنی-حسابداري و مديريت)

1399/3/20 ساعت 19:53:33

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

متغیر تصادفی رشته های (کامپیوتر-تربیت بدنی-حسابداري و مديريت)

1399/3/20 ساعت 19:59:08

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

امید ریاضی رشته های (کامپیوتر-تربیت بدنی-حسابداري و مديريت)

1399/3/20 ساعت 20:02:44

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

توزیع نرمال رشته های (کامپیوتر-تربیت بدنی-حسابداري و مديريت)

1399/3/20 ساعت 20:06:25

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد