یارمحمدی -مهدی

پاورپوینت جلسه دوم آموزه های روانشناسی

1399/1/31 ساعت 21:07:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

پاورپوینت جلسه سوم آموزه ها

1399/2/5 ساعت 09:16:38

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

پاورپوینت جلسه چهارم علم النفس

1399/2/5 ساعت 09:19:09

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

فیلم بخش اول جلسه اول آموزه های روانشناختی

1399/2/5 ساعت 09:34:28

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فیلم بخش دوم جلسه اول آموزه های روانشناختی

1399/2/5 ساعت 09:37:37

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فیلم بخش اول جلسه دوم آموزه های روانشناختی

1399/2/5 ساعت 09:44:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فیلم بخش دوم جلسه دوم آموزه های روانشناختی

1399/2/5 ساعت 09:48:23

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فیلم بخش سوم جلسه دوم آموزه های روانشناختی

1399/2/5 ساعت 09:51:26

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فیلم بخش اول جلسه اول روانشناسی ازدیدگاه اندیشمندان اسلامی

1399/2/5 ساعت 09:53:22

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فیلم بخش دوم جلسه اول روانشناسی ازدیدگاه اندیشمندان اسلامی

1399/2/5 ساعت 09:56:10

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد