عبداللهی-نرگس

پیشینه زبان و ادبیات فارسی

1399/1/31 ساعت 17:44:14

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

پیشینه زبان و ادبیات فارسی:قسمت اول

1399/1/31 ساعت 17:49:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

1پیشینه زبان و ادبیات فارسی:قسمت دوم

1399/1/31 ساعت 17:53:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

ادبیات فارسی:شعر

1399/2/1 ساعت 19:15:24

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

ادبیات فارسی:رودکی

1399/2/1 ساعت 19:27:10

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

ادبیات فارسی:فردوسی1

1399/2/1 ساعت 20:06:27

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

ادبیات فارسی:فردوسی2

1399/2/1 ساعت 20:10:55

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

ادبیات فارسی شعر:سنایی

1399/2/2 ساعت 20:40:06

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

ادبیات فارسی شعر:نظامی

1399/2/2 ساعت 20:42:27

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

ادبیات فارسی شعر:سعدی شیرازی

1399/2/3 ساعت 20:05:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه روزبه می باشد