محمدی-ناصر

فصل پنجم: جامعه شناسی هنر - جمع بندی شیوه های ارزیابی

1400/1/9 ساعت 11:18:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل ششم : جامعه شناسی هنر - بررسی عقاید و آرائ جامعه شناسان

1400/1/9 ساعت 11:44:39

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل هفتم : جامعه شناسی هنر - بررسی عقاید و آرائ جامعه شناسان - ماکس وبر

1400/1/9 ساعت 12:10:19

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

مبحث اول : تعریف پژوهش و تحقیق

1400/1/10 ساعت 17:50:15

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

مبحث دوم : تحقیق چگونه آغاز می شود؟

1400/1/10 ساعت 17:54:09

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

مبحث سوم: مهیارهای انتخاب موضوع تحقیق

1400/1/10 ساعت 17:59:21

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

مبحث چهارم: ویژگی های موضوع تحقیق

1400/1/10 ساعت 18:04:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

مبحث پنجم: روش نوشتن عنوان تحقیق

1400/1/10 ساعت 18:31:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

مبحث ششم : بررسی عناوین پایان نامه ها

1400/1/10 ساعت 18:35:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

مبحث هفتم: بررسی سایت های مرتبط با نگارش تحقیق

1400/1/10 ساعت 18:38:30

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد