محمدی-ناصر

جلسه دوم

1399/3/21 ساعت 18:17:04

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه سوم

1399/3/21 ساعت 18:39:35

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه چهارم

1399/3/21 ساعت 19:02:09

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه پنجم

1399/3/21 ساعت 19:22:03

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه پنجم

1399/3/21 ساعت 19:32:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه ششم

1399/3/21 ساعت 20:03:33

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه ششم

1399/3/21 ساعت 20:08:26

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه آخر و مهم

1399/3/22 ساعت 12:04:19

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه اول مهم

1399/3/22 ساعت 13:00:06

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه دوم- رنگ های مکمل در عکاسی رنگی

1399/3/22 ساعت 13:24:06

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد