محمدی-ناصر

جلسه سوم . کنتراست ها رنگی در عکس

1399/3/22 ساعت 14:03:44

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه چهارم . اثرات ذهنی رنگها

1399/3/22 ساعت 14:30:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه پنجم. معانی رنگ ها در عکس

1399/3/22 ساعت 14:46:01

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه اول .مفهوم رنگ در عکاسی

1399/8/12 ساعت 10:38:14

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه دوم .فیزیک رنگ

1399/8/12 ساعت 10:44:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه سوم : رنگ های اصلی و فرعی در عکاسی

1399/8/12 ساعت 10:49:38

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه چهارم : کنتراست رنگ ها در عکاسی

1399/8/12 ساعت 10:55:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه پنجم : کنتراست کیفیت در عکاسی رنگی

1399/8/12 ساعت 11:01:48

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه اول : تعریف تبلیغات و ارتباطات

1399/8/12 ساعت 11:58:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه اول : پیشینیه تمدن اسلامی

1399/8/20 ساعت 13:20:21

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد