محمدی-ناصر

فصل دوم: تاریخچه عکاسی رنگی

1399/12/8 ساعت 09:07:03

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل دوم: تاریخچه عکاسی رنگی

1399/12/8 ساعت 09:07:35

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل دوم: تاریخچه عکاسی رنگی

1399/12/8 ساعت 09:19:21

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل سوم : اتاقک تاریک

1399/12/8 ساعت 13:07:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل سوم : اتاقک تاریک

1399/12/8 ساعت 13:21:29

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل اول : تعریف تحقیق

1399/12/12 ساعت 15:05:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل دوم : روش شناسی تحقیق

1399/12/12 ساعت 15:08:35

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل سوم : معیارهای انتخاب موضوع تحقیق

1399/12/12 ساعت 15:14:38

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

هنر و تمدن اسلامی 2- مبحث اول : ایران در قرون اولیه اسلامی

1399/12/18 ساعت 13:27:23

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

هنر و تمدن اسلامی 2- مبحث دوم : سبک اولیه معماری پس از اسلام

1399/12/18 ساعت 13:44:36

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد