محمدی-ناصر

درس هفتم: آشنایی با انواع دوربین های عکاسی

1400/1/4 ساعت 18:13:09

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس هفتم: آشنایی با انواع دوربین های عکاسی

1400/1/4 ساعت 18:21:54

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس هشتم دوربین های دو لنز انعکاسی

1400/1/4 ساعت 18:47:02

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس هشتم دوربین های دو لنز انعکاسی

1400/1/4 ساعت 18:55:49

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس نهم: دوربین های پولاروید

1400/1/4 ساعت 19:12:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

درس نهم : دوربین های پولاروید

1400/1/4 ساعت 19:17:13

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

فصل اول : جامعه شناسی هنر - مقدمه ای بر علم جامعه شناسی

1400/1/5 ساعت 17:01:16

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل دوم : جامعه شناسی هنر - اهداف جامعه شناسی

1400/1/7 ساعت 17:24:19

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل سوم : جامعه شناسی هنر - تعریف جامعه شناسی هنر

1400/1/7 ساعت 17:42:54

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل چهارم : جامعه شناسی هنر - بررسی هنر به شیوه علمی

1400/1/9 ساعت 11:07:02

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد