آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب رضایی-مژگان

رضایی-مژگان

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی حسابداری روانشناسی حسابداری و بازرگانی علمی کاربردی حقوق قضایی-علوم ثبتی

مربی


تعداد محتوا: 2


صفحه وب

صفحه وب محمدی -محمد

محمدی -محمد

استاد

مدرس مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 36


صفحه وب

صفحه وب هاشمی-سیدعلی

هاشمی-سیدعلی

استاد

مدرس روانشناسی

مربی


تعداد محتوا: 16


صفحه وب

صفحه وب مهدیلوزاد-احمد

مهدیلوزاد-احمد

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 11


صفحه وب

صفحه وب نوری-علی

نوری-علی

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 14


صفحه وب

صفحه وب وثوقی-زهرا

وثوقی-زهرا

استاد

مدرس مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 10


صفحه وب

صفحه وب رهنما-شهرزاد

رهنما-شهرزاد

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 20


صفحه وب

صفحه وب یارمحمدی -مهدی

یارمحمدی -مهدی

استاد

مدرس روانشناسی

مربی


تعداد محتوا: 18


صفحه وب

صفحه وب علوی -فائزه

علوی -فائزه

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 12


صفحه وب

صفحه وب عبداللهی-نرگس

عبداللهی-نرگس

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 19


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به دانشگاه روزبه می باشد