آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب ناصری-فرنوش

ناصری-فرنوش

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 9


صفحه وب

صفحه وب آقاجانلو-جلیل

آقاجانلو-جلیل

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 3


صفحه وب

صفحه وب ژاله رجبی-میترا

ژاله رجبی-میترا

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 35


صفحه وب

صفحه وب امیدی-ایلناز

امیدی-ایلناز

استاد

مدرس علمی کاربردی حقوق قضایی-علوم ثبتی

مربی


تعداد محتوا: 12


صفحه وب

صفحه وب زاهدی-یعقوب

زاهدی-یعقوب

استاد

مدرس مدیریت مالی

مربی


تعداد محتوا: 3


صفحه وب

صفحه وب حیدری-علیرضا

حیدری-علیرضا

استاد

مدرس حسابداری

مربی


تعداد محتوا: 24


صفحه وب

صفحه وب عبدی-مصطفی

عبدی-مصطفی

استاد

مدرس حسابداری مدیریت مالی

مربی


تعداد محتوا: 3


صفحه وب

صفحه وب مصلی-مهسا

مصلی-مهسا

استاد

مدرس حسابداری و بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 73


صفحه وب

صفحه وب دستان زند-سعیده

دستان زند-سعیده

استاد

مدرس حسابداری

مربی


تعداد محتوا: 14


صفحه وب

صفحه وب محمدی-حسین

محمدی-حسین

استاد

مدرس حسابداری و بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 44


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به دانشگاه روزبه می باشد