آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب عبداللهی-نرگس

عبداللهی-نرگس

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 19


صفحه وب

صفحه وب نرگس محمدی

نرگس محمدی

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 19


صفحه وب

صفحه وب خنجری- منوچهر

خنجری- منوچهر

استاد

مدرس علمی کاربردی حقوق قضایی-علوم ثبتی

مربی


تعداد محتوا: 18


صفحه وب

صفحه وب فرهومند-فرانک

فرهومند-فرانک

استاد

مدرس روانشناسی

مربی


تعداد محتوا: 18


صفحه وب

صفحه وب میناخانی-جعفر

میناخانی-جعفر

استاد

مدرس مهندسی معماری مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 18


صفحه وب

صفحه وب مهرگان نژاد- آزاده

مهرگان نژاد- آزاده

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 17


صفحه وب

صفحه وب حکمی-محمود

حکمی-محمود

استاد

مدرس تربیت بدنی

مربی


تعداد محتوا: 16


صفحه وب

صفحه وب عبدی-مصطفی

عبدی-مصطفی

استاد

مدرس حسابداری مدیریت مالی

مربی


تعداد محتوا: 16


صفحه وب

صفحه وب ولیزاده - محمدمهدی

ولیزاده - محمدمهدی

استاد

مدرس گرافیک

مربی


تعداد محتوا: 16


صفحه وب

صفحه وب فرهاد امندی

فرهاد امندی

استاد

مدرس معماری

مربی


تعداد محتوا: 16


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد