آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب محمدی-ناصر

محمدی-ناصر

استاد

مدرس گرافیک

مربی


تعداد محتوا: 58


صفحه وب

صفحه وب خان احمدلو-سمیه

خان احمدلو-سمیه

استاد

مدرس تكنولوژی و طراحی دوخت

مربی


تعداد محتوا: 56


صفحه وب

صفحه وب عبدالهی-رویا

عبدالهی-رویا

استاد

مدرس حسابداری و بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 55


صفحه وب

صفحه وب لایقی منفرد-مهناز

لایقی منفرد-مهناز

استاد

مدرس مهندسی برق-الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 55


صفحه وب

صفحه وب محمدی -پریسا

محمدی -پریسا

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 53


صفحه وب

صفحه وب علیرضا انصاری

علیرضا انصاری

استاد

مدرس معماری مهندسی عمران-سازه

مربی


تعداد محتوا: 50


صفحه وب

صفحه وب ستایی-آزاده

ستایی-آزاده

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی حسابداری

مربی


تعداد محتوا: 49


صفحه وب

صفحه وب فرخی-نشاط

فرخی-نشاط

استاد

مدرس گرافیک

مربی


تعداد محتوا: 49


صفحه وب

صفحه وب صفری زنجانی فرهاد

صفری زنجانی فرهاد

استاد

مدرس علوم ورزشی

مربی


تعداد محتوا: 47


صفحه وب

صفحه وب اکبری - عبدالحمید

اکبری - عبدالحمید

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 46


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد