آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب غضنفریان-علی

غضنفریان-علی

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 2


صفحه وب

صفحه وب سنایی-المیرا

سنایی-المیرا

استاد

مدرس معماری

مربی


تعداد محتوا: 16


صفحه وب

صفحه وب رحیما زنجانی-سرور

رحیما زنجانی-سرور

استاد

مدرس معماری

مربی


تعداد محتوا: 29


صفحه وب

صفحه وب تیموری-ناصر

تیموری-ناصر

استاد

مدرس مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 10


صفحه وب

صفحه وب جزءبراتی-محسن

جزءبراتی-محسن

استاد

مدرس معماری کاردان فنی عمران مهندسی معماری مهندسی مکانیک مهندسی عمران نقشه کشی-معماری نقشه کشی عمومی-طراحی صنعتی مهندسی مکانیک مهندسی تکنولوژی معماری مهندسی تکنولوژی عمران علمی کاربردی معماری مهندسی اجرایی عمران

مربی


تعداد محتوا: 34


صفحه وب

صفحه وب حریری-ایمان

حریری-ایمان

استاد

مدرس معماری

مربی


تعداد محتوا: 5


صفحه وب

صفحه وب گهواره بند - نسرین

گهواره بند - نسرین

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 14


صفحه وب

صفحه وب صفاییان-لنا

صفاییان-لنا

استاد

مدرس مهندسی معماری

مربی


تعداد محتوا: 2


صفحه وب

صفحه وب نجفی نیا-افشین

نجفی نیا-افشین

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 10


صفحه وب

صفحه وب قاسمی-بهنام

قاسمی-بهنام

استاد

مدرس معماری کاردان فنی عمران مهندسی معماری مهندسی مکانیک نقشه کشی-معماری مهندسی مکانیک مهندسی عمران-سازه مهندسی عمران-محیط زیست مهندسی تکنولوژی معماری مهندسی تکنولوژی عمران مهندسی اجرایی عمران

مربی


تعداد محتوا: 2


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به دانشگاه روزبه می باشد