آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب رحیما زنجانی-سرور

رحیما زنجانی-سرور

استاد

مدرس معماری

مربی


تعداد محتوا: 44


صفحه وب

صفحه وب حسنی-معصومه

حسنی-معصومه

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 44


صفحه وب

صفحه وب ناصری-فرنوش

ناصری-فرنوش

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 43


صفحه وب

صفحه وب رضائی -سیده الهام

رضائی -سیده الهام

استاد

مدرس معماری

مربی


تعداد محتوا: 42


صفحه وب

صفحه وب دستان زند-سعیده

دستان زند-سعیده

استاد

مدرس حسابداری

مربی


تعداد محتوا: 42


صفحه وب

صفحه وب جزءبراتی-محسن

جزءبراتی-محسن

استاد

مدرس معماری کاردان فنی عمران مهندسی معماری مهندسی مکانیک مهندسی عمران نقشه کشی-معماری نقشه کشی عمومی-طراحی صنعتی مهندسی مکانیک مهندسی تکنولوژی معماری مهندسی تکنولوژی عمران علمی کاربردی معماری مهندسی اجرایی عمران

مربی


تعداد محتوا: 41


صفحه وب

صفحه وب کلانتری-میترا

کلانتری-میترا

استاد

مدرس مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 39


صفحه وب

صفحه وب طوفان-دکتر سیروس

طوفان-دکتر سیروس

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 38


صفحه وب

صفحه وب وثوقی-زهرا

وثوقی-زهرا

استاد

مدرس مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 38


صفحه وب

صفحه وب نرگس مقدادی

نرگس مقدادی

استاد

مدرس مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 37


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد