آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب فرشته صادقی

فرشته صادقی

استاد

مدرس برق قدرت

مربی


تعداد محتوا: 27


صفحه وب

صفحه وب حسن عبدی

حسن عبدی

استاد

مدرس حسابداری و بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 27


صفحه وب

صفحه وب کاظمی-سمیه

کاظمی-سمیه

استاد

مدرس مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 26


صفحه وب

صفحه وب عمادی -سید پیام

عمادی -سید پیام

استاد

مدرس مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

مربی


تعداد محتوا: 26


صفحه وب

صفحه وب تعمیدی-اکرم

تعمیدی-اکرم

استاد

مدرس معماری مهندسی کامپیوتر طراحی لباس

مربی


تعداد محتوا: 24


صفحه وب

صفحه وب امیری-سیده فرشته

امیری-سیده فرشته

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 24


صفحه وب

صفحه وب حسین مرادی- مدرس تاریخ

حسین مرادی- مدرس تاریخ

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 24


صفحه وب

صفحه وب محمدی - محمدرضا

محمدی - محمدرضا

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 23


صفحه وب

صفحه وب رضوانی -نسیم

رضوانی -نسیم

استاد

مدرس صنایع شیمیایی

مربی


تعداد محتوا: 23


صفحه وب

صفحه وب اسماعیلی-رحمان

اسماعیلی-رحمان

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 21


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد