آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب جزائی-مژگان

جزائی-مژگان

استاد

مدرس علوم ورزشی

مربی


تعداد محتوا: 63


صفحه وب

صفحه وب مظفری فر- زهرا

مظفری فر- زهرا

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 62


صفحه وب

صفحه وب جباری-مهدی

جباری-مهدی

استاد

مدرس برق قدرت روانشناسی الكتروتكنیك مهندسی برق-قدرت

مربی


تعداد محتوا: 61


صفحه وب

صفحه وب ابراهیمی زهروی-لیدا

ابراهیمی زهروی-لیدا

استاد

مدرس کاردان فنی برق-الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 61


صفحه وب

صفحه وب شریفی- امیرحسین

شریفی- امیرحسین

استاد

مدرس روانشناسی

مربی


تعداد محتوا: 60


صفحه وب

صفحه وب هاشمی-سیدعلی

هاشمی-سیدعلی

استاد

مدرس روانشناسی

مربی


تعداد محتوا: 59


صفحه وب

صفحه وب حشمتی- مینا

حشمتی- مینا

استاد

مدرس برق قدرت مهندسی برق مهندسی برق-قدرت

مربی


تعداد محتوا: 59


صفحه وب

صفحه وب مرادی-ماهرخ

مرادی-ماهرخ

استاد

مدرس علوم ورزشی

مربی


تعداد محتوا: 59


صفحه وب

صفحه وب سعیده ملائی

سعیده ملائی

استاد

مدرس معماری

مربی


تعداد محتوا: 59


صفحه وب

صفحه وب مرادی- علی

مرادی- علی

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 59


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد